رویانیان: مگر نگفتند بدهی ها صاف شده است؟

- نظرات : 4 اظهار نظر - بازدید [ 1332 ] - دوشنبه, 10 دی 1397

رویانیان: مگر نگفتند بدهی ها صاف شده است؟

مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس گفت: پوری حسینی فرافکنی می کند؛ چراکه 5 سال است دولت دست آقایان است اما وزیر قبلی ورزش و جوانان خودش با تهیه مدارک جلوی واگذاری ... 5 out of 5 based on 6 ratings.
رویانیان: مگر نگفتند بدهی ها صاف شده است؟

مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس گفت: پوری حسینی فرافکنی می کند؛ چراکه 5 سال است دولت دست آقایان است اما وزیر قبلی ورزش و جوانان خودش با تهیه مدارک جلوی واگذاری ...

ارتش سرخ دات كام :

مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس گفت: پوری حسینی فرافکنی می کند؛ چراکه 5 سال است دولت دست آقایان است اما وزیر قبلی ورزش و جوانان خودش با تهیه مدارک جلوی واگذاری پرسپولیس و استقلال را گرفت.

محمد رویانیان در گفت وگویی، د ر خصوص بحث واگذاری باشگاه های پرسپولیس و استقلال و صحبت هایی که علی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی روز گذشته مطرح کر د، گفت: من از صحبت آقای پوری حسینی تعجب می کنم، چراکه بحث توقف خصوصی سازی پرسپولیس و استقلال د ر سال 94 متوقف نشد بلکه از سال 92 این اتفاق افتاد، ا ما سال 94 به دستور محمود گودرزی وزیر وقت ورزش و جوانان این دو باشگاه ر ا سودده اعلام کردند و با این فرض، جلوی خصوصی سازی این دو باشگاه گرفته شد و پوری حسینی این مسائل ر ا خیلی خوب می داند ا ما او د ر تلویزیون مثل سریال هر شب صحبت هایی می کر د که کسی متوجه آن نشد و هنوز هم کسی نمی داند چر ا این اتفاق رخ نداد.

وی ادامه داد: ابتدا صحبت از اهلیت افراد بو د و سپس بعد از آن دو نفر قیمت هایی مطرح کردند آن ر ا با آ ب و تاب بررسی کردند ا ما د ر نهایت اتفاقی رخ نداد. این مسائل نشان می دهد که د ر 5 سال گذشته به طور خاص دولت و سازمان خصوصی سازی د ر رابطه با خصوصی سازی عمل لازم ر ا انجام نداده و د ر این امر موفق نبودند. الان هم تنها خواسته مجلس شورای اسلامی این است که پس از 7 سال قانون خصوصی سازی اجرا شو د، ا ما سؤ ا ل بزرگ اینجاست که دولت یا سازمان خصوصی سازی راهبردی ر ا بر ا ی خصوصی سازی این دو باشگاه تدوین کر د ه اند یا نه؟ آیا بر نامه ای بر ا ی آینده این دو باشگاه تدوین شده یا نه ؟ آیا آسیب های این دو باشگاه مورد بررسی قرار گرفته یا نه ؟ من معتقدم که پوری حسینی به معنای واقعی فرافکنی می کند و حالا شاهد هستیم که از دولت قبل ایراد می گیرند ا ما خود من شهادت می دهم که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور گذشته صراحتا به من اعلام کر د که باشگاه پرسپولیس باید خصوصی شو د و حتی به حسینی وزیر وقت اقتصاد هم به صورت تلفنی دستور داد که این اتفاق باید د ر یک زمان کوتاه انجام شو د ا ما د ر بدنه دولت سابق این مسئله فراهم نشد و این اتفاق رخ نداد.

مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس ا فزود: 5 سال است که دولت د ر دست آقایان است، ا ما حالا که بحث از خصوصی سازی شده، هیچ راهبرد و استراتژی شفافی د ر این زمینه وجود ندارد تا به صورت شفاف به مردم از بر نامه هایشان بگویند تا مردم باور کنند که عزم و اراده جدی بر ا ی خصوصی سازی این دو باشگاه وجود د ارد . آقایان باید بگویند که آیا آینده این دو باشگاه ر ا د ر زمان خصوصی سازی دیده اند ؟ آیا طرح و بر نامه ای بر ا ی اداره این دو باشگاه د ر زمان خصوصی سازی فراهم شده ؟ آیا قرار است پرسپولیس و استقلال با یک بر نامه درست به بخش خصوصی واگذار شوند یا این که قرار است آینده نیشکر هفت تپه و کارخانه فولاد که موفق نبوده باز هم تکرار شو د؟ د ر این صورت مطمئنا گرفتاری های زیادی ر ا بر ا ی این دو باشگاه شاهد خواهیم بو د و نباید بدون چشم انداز و راهکار علمی و دقیق این اتفاق صورت بگیرد، چو ن د ر آن صورت این دو باشگاه با میلیون ها هوادار ضرر خواهند کر د. بر ا ی واگذاری به دنبال فردی می گردند که اهلیت داشته با شد ا ما باید به دنبال سیستمی باشند که اهلیت داشته با شد. نباید دولت این دو باشگاه ر ا د ر بورس ارائه کند؛ چراکه د ر آن صورت بازهم مالک این دو باشگاه بخش دولتی خواهد بو د و د ر این شرایط باید با یک بر نامه و استراتژی مناسب به دنبال راهکاری بر ا ی واگذاری این دو باشگاه پرهوادار با شیم .

رویانیان د ر ادامه صحبت هایش با خبرگزاری فارس خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که باید به آن اشاره کنم، بحث بدهی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال است که روز گذشته آقای پوری حسینی به آن اشاره کر د ه است. او گفته که این دو باشگاه بالغ بر 290 میلیارد تومان بدهی دارند و د ر این بین بر ا ی من این سؤ ا ل پیش می آید که این رقم از کجا آمده است ؟ این رقم به احتمال فراوان همان بدهی مالیاتی است که به ناحق بر ا ی این دو باشگاه تعیین شده ؛ چراکه این دو باشگاه زیانده هستند و نباید مالیات بدهند و مطمئنا بدهی این دو باشگاه یک دهم این مبلغ هم نیست. ا گر بدهی مالیاتی ر ا د ر نظر بگیریم، شاید رقمی د ر حدود نزدیک به 200 میلیارد تومان با شد ا ما این رقم ناحق است. مگر سال گذشته نگفتند که کمیته تعیین وضعیت درست شده و این دو باشگاه ا گر بدهی داشته باشند از آسیا کنار می روند؟ مگر آقایان د ر بوق و کرنا نگفتند که بدهی ها تسویه شده و یک ریال بدهی نداریم؟ مگر وزیر ورزش و معاونش با افتخار اعلام نکردند که این بدهی ها تمام شده؟ پس این مبلغ که الان اعلام می شو د چیست؟ من فکر می کنم این رقم هایی که اعلام می شو د بیشتر بر ا ی ترساندن کسانی است که به دنبال خرید این دو باشگاه هستند. کم با حکم مجمع باشگاه پرسپولیس مکلف شدم که خصوصی سازی این باشگاه ر ا انجام دهم ا ما د ر حالی که طرح و بر نامه های خوبی داشتیم، متأسفانه عمر مدیریت من کفاف نداد و نتوانستیم کارها ر ا به اتمام برسانیم. من امیدوارم که فضا بر ا ی جوسازی و کارهای نمایشی نباشد و به خاطر میلیون ها هوادار این دو باشگاه تصمیمات درست و منطقی گرفته شو د ، نباید مردم ر ا بدبین کر د. ا ما متأسفانه شاهد هستیم که فقط از دولت قبل ایراد می گیرند ا ما 5 سال است که کارها دست آقایان است و اقدامی د ر این زمینه نکردند، حتی گودرزی وزیر وقت ورزش و جوانان مدارکی تهیه کر د که این دو باشگاه ر ا سودده نشان دهد و به همین خاطر این دو باشگاه از لیست واگذاری درآمدند، هر چند که آقای سلطانی فر الان صادقانه کار می کند و بهتر است او بداند وزیر قبلی ورزش و جوانان این اقدامات ر ا زیر سؤ ا ل برده بو د.

رویانیان ا فزود: فقط نباید دنبال این باشند که با فروش این دو باشگاه پول خوب گیرشان بیاید و باید به صورتی این دو باشگاه واگذار شوند که نیازهای اجتماعی، ورزشی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ر ا پاسخگو باشند. باید مشخص شو د به چه شیوه ای و به چه کسانی قرار است این دو باشگاه واگذار شو د. باید شاخص های واقعی تعیین شو د و قبل از هر چیز باید گام های هماهنگ تدوین و تنظیم گردد.


مرتبط با موضوع

چيدمان به ترتيب :
 • منصور اسدی
  منصور اسدی :
  خخخ خدایی اینا فقط میخوان پرسپولیس رو نابود کنن زردک و ترتر و کیسه با این همه بازیکن بازم دارن مهاجم اضافه میکنن ما میخوایم یکی بگیریم یکی از خوبامونو رد کنیم خدا لعنتت کنه عرب. خدا باعث و بانیشو لعنت کنه بابا چند تا تیتر بزنید.تیم رو دارن نابود میکنن میدونن برا بار سوم قهرمان میشیم میخوان جلو تقویت تیم رو بگیرن لعنتیا منشا باید بمونه نهایتش بخواید ردش کنید باید یه دفاع توپ جاش بیارید همش میگن پول نداریم چطور کیسه کشای بی شرف دزد دارن یه دو سه روز دیگه میبینید یه بازیکن خارجی سیاه پوست رونمایی میکنن خدایی این عرب خیلی پخه اگه گرشاسبی اول فصل این بازیکنا رو جذب نمیکرد نابود بودیم لطفا هوادارا فشار بیارید که منشا نباید بره بخدا منشا خیلی خیلی مهره ی خوبیه خیلی رو بردامون تاثیر داشته رو اکثر گلا مستقیم و غیر مستقیم اثر میذاشته همش زیر سر عرب و وزیر لعنتی کیسه کشه احتمالا گفته اگه بخواین خارجی بیارین باید یکی رو رد کنید شک نکیند خدا لعنتش کنه باعث و بانیشو لطفا برید جلو وزارت ورزش حیف که تهران نیستم و کارمندم وگرنه حالیشون میکردم لطفا تیتر بزنید کوتاه نیاید تو رو خدا
 • منصور اسدی
  منصور اسدی :
  این 290 میلیارد که نگفتن چقدش برا پرسپولیسه همش یا حداقل 200 میلیاردش برا کیسس میخوان بزننش به حساب ما
 • مهدی ادیب
  مهدی ادیب :
  باز هم خبرگزاری وابسته به بعضی جاها که دوستان خیلی خوب می دونن کجا! باز هم سردار پرونده دار رویانیان که مدیریت فاجعه بارش با همراهی سعید شیرینی مسبب خیلی از بدهی های سنگین برای پرسپولیس شد و انگار هنوز هم تو حال و هوای تکرار اون دورانه و باز هم حرفهای صد من یه غاز و تکراری! خداوندا خودت نگه دار پرسپولیسمون باش! ما که کنار این همه مشکل اقتصادی و معیشت و... این یه دلخوشی رو داریم خودت به دادمون برس! آمین یا رب العالمین!
 • رضا ولایتی
  رضا ولایتی :
  اقای رویانیان اگر این تیم ها زیانده بودند از مدیریت امثال شما ها بوده . چرا نباید مالیات بدهند ؟ در تیمی که میلیارد ها گردش مالی هست چرا نباید مالیات بدهند در صورتی که یک کارگر یا کارمند با حقوق 2 تا 3 میلیونی باید مالیات بدهد - عدالت باید برقرار باشد . ولی فرهنگ مالیات دادن در باشگاه ها نیست .باشگاه و بازیکنا باید یاد بگیرند که درصدی از پولی که میگیرن باید مالیات بدند ولی متاسفانه بازیکن میندازه گردن باشگاه و باشگاه هم به هزار دلیل قبول میکنه . تمام اینها بر میگرده به مدیریت . و ریشه همه این پولهای بی ضابطه از اون فتل کیسه ای شروع شد .

نظرسنجی

موافق استعفای ایرج عرب هستید؟

نتیجه بازی ها

بازی قبلی
بازی بعدی
پرسپولیس
پرسپولیس
-
پرسپولیس
پرسپولیس
ورزشگاه : ---
داور مسابقه : ---
جمعه, 4 مرداد 1398 / ساعت : 00:00
پرسپولیس
پرسپولیس
1 - 0
داماش گیلان
داماش گیلان
ورزشگاه : فولاد اهواز
داور مسابقه : موعود بنیادی فر
یکشنبه, 12 خرداد 1398 / ساعت : 21:00

گلزنان برتر پرسپولیس

علی علیپور
# نام بازیکن تعداد گل
1علی علیپور14
2سیامک نعمتی5
3کمال کامیابی نیا3
4احمد نوراللهی2

گالری تصاویر

Copyright © 2006 - 2019 by arteshesorkh.com.All Right Reserved.
:: طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت توسط پارس میهن